tokio-openai

Crates.iotokio-openai
lib.rstokio-openai
version3.1.3
sourcesrc
created_at2023-03-28 18:56:42.741412
updated_at2024-02-13 16:30:42.500851
descriptiontokio support for OpenAI API
homepage
repositoryhttps://github.com/andrewgazelka/tokio-openai
max_upload_size
id823340
size37,168
Andrew Gazelka (andrewgazelka)

documentation

README

OpenAI API library

Commit count: 15

cargo fmt